Projekt „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Powiatach: Grójeckim i Warszawskim Zachodnim” realizowany jest w terminie od 1 kwietnia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku przez Syntea S.A. w partnerstwie z powiatami: grójeckim oraz warszawskim zachodnim.

Całkowita wartość projektu: 1 171 644,00 zł

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 937 315,20 zł

Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (technika) z terenu powiatów grójeckiego (2 szkoły) i warszawskiego zachodniego (1 szkoła) poprzez organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych, zajęć prowadzących do nabycia kompetencji i doradztwa zawodowego dla 120 uczniów (K 55, M 66) i staży/praktyk dla min. 10% z nich oraz kursów doskonalących i szkoleń zawodowych dla 22 nauczycieli zawodu (K 17, M 5) oraz poprzez doposażenie pracowni zawodowych szkołach objętych wsparciem do końca grudnia 2023 roku.

Działania realizowane w ramach projektu:

 • wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w trzech placówkach na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania,
 • utworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa) w trzech placówkach, mających za zadanie realizację doradztwa edukacyjno – zawodowego,
 • wsparcie rozwoju 22 nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, poprzez udział w szkoleniach Dodatkowe zajęcia prowadzące do uzyskania kwalifikacji/uprawnień i rozwijające kompetencje zawodowe (w tym miękkie) dla 120 uczniów,
 • rozwój współpracy szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez realizację staży i praktyk u pracodawców lub przedsiębiorców dla 12 uczniów biorących udział w projekcie.

Grupa docelowa

Grupa docelowa to 120 uczniów (w tym 55 kobiet) z 3 szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz 22 nauczycieli zwodu (w tym 17 kobiet) ze szkół objętych wsparciem.

 • Technikum w Zespole Szkół nr 1 im. M. Wańkowicza w Błoniu: 40 uczniów i 6 nauczycieli,
 • Technikum w Zespole Szkół im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec” – Grojec: 40 uczniów i 6 nauczycieli,
 • Technikum w Zespole Szkól im. Wincentego Witosa w Jasieńcu: 40 uczniów i 10 nauczycieli.

 

Projekt  realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu,
Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (aktualizacja par.4 pkt 3)
Zał. nr 1. Formularz rekrutacyjny (Zespół Szkół w Jasieńcu)
Zał. nr 1. Formularz rekrutacyjny dla nauczycieli (Zespół Szkół w Jasieńcu)
Zał. nr 2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Zał. nr 2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie – nauczyciele
Zał. nr 3. Oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
Zał. nr 3. Oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych – nauczyciele
Zał. nr 5. Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szkolny Punkt Informacji i Kariery   "SPInKa"

Doradztwo zawodowe można zdefiniować jako usługi i czynności mające na celu pomoc
w podejmowaniu wyborów edukacyjnych, szkoleniowych i zawodowych oraz
w zarządzaniu  rozwojem zawodowym. Z tego typu usług można korzystać w szkołach, na wyższych uczelniach, instytucjach kształcenia, w publicznych służbach zatrudnienia,
w miejscach pracy, w instytucjach pozarządowych i prywatnych. Wspomniane czynności to przede wszystkim:

-  dostarczanie informacji edukacyjno-zawodowej,
-  stosowanie narzędzi służących do oceny, bądź do samooceny,
-  przeprowadzenie rozmów doradczych,
-  stosowanie programów edukacyjnych na temat planowania rozwoju zawodowego,
-  organizowanie staży i praktyk,
-  realizacja programów rozwijających umiejętności szukania pracy.

  Doradca Zawodowy w szkole ponadpodstawowej zajmuje się:

przygotowaniem młodzieży do trafnego wyboru zawodu i dalszej drogi kształcenia,
- opracowaniem indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej,
- przygotowaniem ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak: bezrobocie,    nowe warunki pracy,
- przygotowaniem ucznia do roli pracownika,
- przygotowaniem ucznia do samozatrudnienia,
- przygotowaniem rodziców do wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych,
-  wspieraniem działań szkoły i wszystkich nauczycieli w realizacji zadań związanych z rozwojem edukacyjnym i zawodowym uczniów.

SPinKa działa w ZS Jasieniec  od roku szkolnego 2022/2023, utworzony został w ramach projektu Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Powiatach: Grójeckim i Warszawskim Zachodnim”, realizowanego zgodnie z umową o dofinasowanie nr RPMA.10.03.01-14-i930/22-00. realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Opiekunem SPinKi jest Pani Anna Górecka  

Przydatne strony internetowe:

 Narodowe Centrum Poradnictwa Zawodowego

www.praca.gov.pl

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej

https://www.gov.pl/web/edukacja

 • Ministerstwo Sztuki i Szkolnictwa Wyższego

http://studia.gov.pl/wybierz-studia/pages/search/wizard

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

www.mpips.gov.pl

 • Europejskie Służby Zatrudnienia –EUERS

www.eures.praca.gov.pl

 • Poradnictwo pracy na terenie Polski

        www.praca.pl

 • Publiczne Służby Zatrudnienia

www.psz.praca.gov.pl

 • Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy

www.ohp.pl

 • Poradnik studenta

https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/poradnik-studenta

 • Poradnik jak znaleźć pracę

https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/jak-znalezc-prace-poradnik

 • Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu

ttps://grojec.praca.gov.pl/

 • Zielona Linia

https://zielonalinia.gov.pl/

 • Ofert pracy

https://oferty.praca.gov.pl/

 • Europejska sieć współpracy służb zatrudnienia

https://eures.europa.eu/index_pl

 • Oferty pracy

https://www.pracuj.pl/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku realizacją projektu „Uczniowie bez granic - praktyki zawodowe w UE” Nr Projektu: 2020-1-PL01-KA102-078473 w ramach Programu Erasmus Plus, sektor: Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna
ogłaszamy nabór na 4-tygodniowe praktyki zagraniczne w Hiszpanii
 
UWAGA! Rekrutacja tylko dla klas III i IV
Termin : od 24.10.2022 do 18.11.2022 (+ 2 dni na podróż).
 
Pracodawcy przyjmujący na praktyki wymagają od praktykantów zaszczepienia się przeciwko COVID-19.
Formularze zgłoszeniowe prosimy składać do 19.09.2022 do sekretariatu szkoły lub koordynatora projektu Pani Anny Góreckiej.
20 września odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna i ogłoszenie listy zakwalifikowanych i listy rezerwowej.
 
Regulamin rekrutacji i karta zgłoszenia dostępne na stronie szkoły oraz u koordynatora projektu.
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku realizacją projektu  „Uczniowie bez granic - praktyki zawodowe w UE”

Nr Projektu: 2020-1-PL01-KA102-078473 w ramach Programu Erasmus Plus, sektor: Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna

ogłaszamy nabór na 4-tygodniowe praktyki zagraniczne we Włoszech  

UWAGA! Rekrutacja tylko dla klas III

Termin realizacji  od 02.05.2022 do 27.05.2022.

Pracodawcy przyjmujący na praktyki wymagają od praktykantów zaszczepienia się przeciwko COVID-19.

Formularze zgłoszeniowe prosimy składać do 23.02.2022 do sekretariatu szkoły lub koordynatora projektu Pani Anny Góreckiej.

Regulamin rekrutacji i karta zgłoszenia dostępne na stronie szkoły oraz u koordynatora projektu.

Link do regulaminu i formularza zgłoszeniowego

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku realizacją Akredytacji w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w ramach akcji. 1 programu Erasmus+ ogłaszamy rekrutację do projektu  nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000018596 współfinansowanego przez Unię Europejską. W bieżącym roku kalendarzowym dofinansowaniem zostaną objęte wszystkie kierunki kształcenia :

-technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - 10 osób;

-technik żywienia i usług gastronomicznych - 8 osób;

UWAGA! Rekrutacja dla klas I-III

Mobilności odbędą się w Danii (technik agrobiznesu i agrotroniki), Turcji (technik żywienia i usług gastronomicznych)

Termin realizacji  od 09.05.2022 do 20.05.2022.

 Pracodawcy przyjmujący na praktyki wymagają od praktykantów zaszczepienia się przeciwko COVID-19.

Formularze zgłoszeniowe prosimy składać do 23.02.2022 do sekretariatu szkoły lub koordynatora projektu Pani Anny Góreckiej.

Regulamin rekrutacji i karta zgłoszenia dostępne na stronie szkoły oraz u koordynatora projektu.

Link do regulaminu i formularza